Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPEDYCJA RENTRANS Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, Społeczna 8, strona: http://www.rentrans-stal.pl/. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty na adres naszej siedziby.

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przygotowania dla Pana/Pani oferty, wykonania umowy, administrowania umowami i ich wykonywania, w celach marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe Spółka będzie przetwarzała zatem na podstawie:

 • wyrażonej przez Panią/Pana zgody np. w celach marketingowych,
 • gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia dla Pani/Pana oferty,
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 • gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni usług własnych lub zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Spółki. Dotyczy to również monitoringu – z zachowaniem prywatności i godności osób;

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych złożonych przez Panią/Pana oświadczeń. Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane związane z:

 • wykonywaną działalnością, w szczególności w zakresie zawieranych umów, przez okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie lub obowiązków prawnopodatkowych.
 • zgodą Pani/Pana – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Kancelarii do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Może Pani/Pan zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 1. którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,
 2. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia,
 4. które prowadzą świadczą usługi na rzecz Spółki tj. usługi księgowe, prawne lub informatyczne.
  którym dane mogą być też przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, wykonawcy usług.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania dla Pana/Pani oferty, wykonania umowy, administrowania umowami i ich wykonywania.
Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
W oparciu o Państwa dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.